• 66906334 (021)

مربیگری ساز

مربیگری ساز
کارگاه آموزشی تئوری موسیقی به صورت گروهی (10 ساعت)
آموزش و نحوه تدریس تکنیک های مقدماتی ساز و آموزش قطعات مقدماتی به صورت نیمه خصوصی (12 ساعت)
اجرای صحنه ای (کنسرت) تک نوازی شماره 1 در حضور اساتید و سایر هنرجویان
آموزش و نحوه تدریس تکنیکهای عمومی ساز و آموزش قطعات پاپ-کلاسیک به صورت خصوصی (15 ساعت)
اجرای صحنه ای (کنسرت) تک نوازی شماره 2 در حضور اساتید و سایر هنرجویان
تکنیک های تخصصی ساز و فراگیری قطعات دوره های موسیقی کلاسیک به صورت خصوصی (20 ساعت)
اجرای صحنه ای (کنسرت) تک نوازی شماره 3 در حضور اساتید و سایر هنرجویان
سمینار آموزشی ارتباط موثر با هنرجو، بازاریابی تدریس موسیقی و همکاری با آموزشگاه های موسیقی (3 ساعت)
آزمون پایان دوره
جشن اتمام دوره تخصصی استاد شو و اعطای مدرک معتبر برای هنرجویان پذیرفته شده در آزمون پایان دوره