• 66906334 (021)

شیوه تدریس

شیوه تدریس
در آموزش موسیقی بگذارید هنرجو بداند که چه چیزی قرار است تدریس شود. برای یادگیری بهتر مبانی نظری و آموزش موسیقی، لازم است که هنرجو چرایی یادگیری این اصول را درک کند. در مورد دلایل این کار با وی صحبت کنید تا این مسئله برایش کاملا روشن شود. اگر هنرجویی از توضیحات شما قانع نشد، ممکن است که در نیمه راه آموزش موسیقی این حوزه را رها کند. درک استدلال همیشه نیمی از مشکلات موجود بر سر راه یادگیری را حل می‌کند.