آموزشگاه ترومپت

یادگیری و آموزش ترومپت از آموزشهای اساسی سازهای بادی است. آموزش ترومپت برای بزرگسال موجب درک بهتر آنها از موسیقی میشود.آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.نرخ آموزش ترومپت
نرخ آموزش ترومپت در آموزشگاه موسیقی شباهنگ، بسیار کم است و بستگی به خصوصی یا گروهی بودن کلاس‌ها دارد.