آموزشگاه نی

آموزش نی در دسته آموزش سازهای بادیست. آموزش نی گروهی در سطح آموزش نی حرفه ای و آموزش نی تخصصی برای هنرجویان در دسترس است.


آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.