آموزشگاه کالیمبا


آموزش کالیمبا
بهترین آموزشگاه کالیمبا در تهران، آموزشگاه موسیقی شباهنگ است. کالیمبا یا پیانو انگشتی، با بهترین روش در دوره آموزش کالیمبا در آموزشگاه موسیقی شباهنگ، تدریس می‌شود.