آموزش صداسازی و تکنیک

آموزش صداسازی و تکنیک از آموزشهای آواز است. کلاس آموزش صداسازی و تکنیک در آموزشگاه صداسازی و تکنیک و آواز صورت میگیرد.آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.