آموزشگاه دایره

آموزش دایره

قیمت آموزش دایره بسته به شیوه کلاس متفاوت است. برای مثال آموزش دایره نیمه خصوصی قیمتی متفاوت از آموزش دایره گروهی است.
قیمت آموزش دایره بسته به شیوه کلاس برگزار شده در آموزشگاه دایره متفاوت است اما در همه کلاسهای آموزشگاه دایره اساتید دانش آموخته موسیقی تدریس میکنند.

آموزشگاه موسیقی شباهنگ با ابداع روش های خلاقانه به حفظ واشاعه موسیقی و فراگیری آن اقدام کرده است و از شروع فعالیت خود سعی کرده تا نگرشی فراتر از فعالیت های مرسوم سایر آموزشگاه موسیقی ایران به مبحث آموزش موسیقی داشته باشد.