واحدهای عمومی

واحدهای عمومی برای کسانی که مدارک فنی حرفه ای میخواهند که باید این واحد ها را به صورت نیمه گروهی برگزار کنند