چنگ رومی

چنگ رومی که به آن لیر یا شلیاق نیز می گویند، از زیر مجموعه سازهای زهی به شمار می رود. ساز های زهی را می توان با کندن زه یا تار ساز نواخت.

چنگ رومی از اجزای مختلفی مانند محفظه تشدید صدا، دو بازو در کنار  محفظه تشدید، یک خرک و سیم های موازی با صفحه رویی محفظه تشدید تشکیل شده است.