سازهای زهی

کلیه ساز های زهی و سیمی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ تدریس می شوند.
هنرجویانی که در دوره های آموزش ساز های زهی شرکت می کنند,پس از گذراندن دوره های خصوصی آموزش در دوگروه نوازنده های مربوط به ساز تخصصی خود حضور پیدا می کنند تا به طور جدی به مقوله گروه نوازی بپردازند. آموزشگاه موسیقی شباهنگ دارای ارکستر ویولن و ارکستر گیتار است که هنرجویان را برای اجرا های زنده و برگزاری کنسرت آماده می کند.همچنین ساز های زهی سنتی مانند کمانچه, تار, سه تار و سنتور در بخش موسیقی سنتی آموزشگاه موسیقی شباهنگ تدریس می شود.هنر جویان ساز های سنتی زهی نیز پس از گذراندن دوره های خصوصی و آشنایی با ساز ها در دوره های های گروه نوازی ساز های سنتی آموزشگاه موسیقی شباهنگ حضورمی یابند تا آمادگی لازم را برای اجرا های زنده پیدا کنند.