66906334 (021)

مبانی موسیقی

مبانی موسیقی
یکی از اساسی ترین پدیده هایی که می بایستی در خصوص مبانی موسیقی به یاد داشته باشیم، این نکته است که موسیقی قبل از مبانی حیات داشته است. موسیقی صدها دهه پیش تر از آن که مبانی به وجود بیاید و بگوید منظور آدم ها از کوبیدن روی طبل چیست حیات داشته است. به این دلیل هرگز فکر نکنید که بخاطر اینکه تا به حال کلاس مبانی موسیقی نگذرانده اید نمی توانید موسیقی نواز ی خوبی باشید. چنانچه موسیقی نواز ی خوبی هستید، شاید ناخودآگاه کثیری از مطالب مبانی موسیقی را می دانید. شاید فقط اصطلاحات و مسائل فنی موسیقی را ندانید.