66906334 (021)

ویولن
استاد محوی,سرپرست گروه نوجوانان ساز های زهی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ هستند وبیشتر هنرجویان ایشان در رده سنی نوجوان جای میگیرند. آموزش ویولن در سبک کلاسیک توسط استاد محوی در آموزشگاه موسیقی شباهنگ تدریس می شود.
استاد چاره خواه,سرپرستی گروه زهی آموزشگاه شباهنگ را به مدت 8 سال است که بر عهده دارند. استاد چاره خواه فارغ التحصیل حوزه موسیقی ,آهنگساز و عضو خانه موسیقی تهران هستند وسابقه 18 سال فعالیت در حوزه موسیقی و تدریس آن را دارند و 12 سال است که تدریس سبک های کلاسیک ,ایرانی و جاز در ویولن توسط استاد چاره خواه در آموزشگاه موسیقی شباهنگ صورت می گیرد.