66906334 (021)

دایره
آموزش دایره در آموزشگاه موسیقی شباهنگ بر عهده استادی است که سرپرستی گروه شناخته شده چهل دف استاد غریب نژاد را بر عهده ایشان است.
روال شرکت در این کلاس ها بدین نحو است که هنرجویان در حین شرکت در کلاس های خود که بیشتر شامل ساز های دف,کاخن,تنبک و دایره وسایر ساز های کوبه ای می شود ماهی یک بار به صورت گروهی کنار هم با استاد خود آموزش می بینند.